Samenwerking

 

De werkgroep KINDERSTROOM is een samenwerking van kinderfysiotherapie, logopedie en kinderdiëtist in Oisterwijk.
Binnen deze werkgroep is er regelmatig overleg. Ook sluiten 2x per jaar de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD aan.

Problemen in de motorische ontwikkeling van kinderen staan niet altijd op zichzelf. Soms
vraagt de ontwikkeling op meerdere terreinen aandacht. Dat kan zijn op het gebied van de
cognitieve ontwikkeling, de spraak/taal ontwikkeling en/of de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Indien nodig vindt er overleg plaats met andere betrokkenen zoals
bijvoorbeeld de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, huisarts, kinderarts, logopedist,
orthopedagoog of ergotherapeut. Ook kan er met toestemming van ouders contact
opgenomen worden met het kinderdagverblijf of de leerkracht van school om de begeleiding
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Soms hebben bewegingsproblemen of klachten een oorzaak op een heel ander gebied. Ook
dan is overleg met andere behandelaars zinvol. Dit gebeurt uiteraard alleen met
toestemming van ouders.