Werkwijze en behandeling

Zuigelingen en kinderen met zeer ernstige beperkingen worden meestal thuis behandeld. De vertrouwde omgeving geeft een beter resultaat en zo kan er gebruikmakend van eigen middelen en speelgoed advies gegeven worden.
Oudere kinderen komen naar de praktijk.

Bij de eerste afspraak wordt de hulpvraag van ouders en van het kind zelf in kaart gebracht. De voorgeschiedenis wordt doorgenomen en zo nodig wordt informatie ingewonnen bij de huisarts, jeugdarts of andere betrokkenen.
Daarna volgt het onderzoek, wat kan bestaan uit een observatie, het afnemen van relevante metingen en (gestandaardiseerde) testen en/of het invullen van een vragenlijst door de ouders en/of leerkracht.

De bevindingen bespreken we met ouders en zo mogelijk ook op begrijpelijke wijze met het kind. Daarna maken we afspraken voor het vervolg. Wanneer behandeling zinvol is wordt het doel en de frequentie besproken. Soms is alleen uitleg en advies voldoende.
De voortgang wordt regelmatig met ouders doorgesproken en geëvalueerd.
Uiteraard rapporteren we aan de verwijzend arts en, met toestemming van ouders, eventueel aan andere betrokkenen.

Behandeling bestaat voornamelijk uit bewegingstherapie met kindvriendelijke materialen, spelenderwijs op een manier die aansluit bij de belevingswereld van het kind. De hulpvraag van ouders en kind is daarbij het uitgangspunt.

Het vak kinderfysiotherapie is constant in ontwikkeling. Er vindt voortdurend wetenschappelijk onderzoek plaats. Waar mogelijk wordt er gewerkt volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.